Zakończony
od 05.05.2022 do 19.05.2022

 

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 z dnia 04.04.2022 r. - aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 dla Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w ramach Działania 8.10, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22, w terminie naboru tj. od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 61 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 23 712 592,55 PLN.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
59.94 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
62.79 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
307.91 KB
application/pdf
731.64 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
85.72 KB
application/pdf
253.32 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
84.61 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

Numer naboru:  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

05.05.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.05.2022 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.08.2022 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014.
Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej nabor8.10@wup.pl

Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 24:00:00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014

oraz

złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. Regulaminu konkursu[1].

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja

aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 05.05.2022 r.do 19.05.2022 r. do godziny 15:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie. 

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art. 8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 02.06.2022 r. o godzinie 24:00:00. .

Termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w części 3.1.8 Regulaminu konkursu),  w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 24.05.2022 r.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19,

WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli pisemny wniosek o przyznanie pomocy został złożony nie później niż 14 dni po terminie oraz do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do pisemnego wniosku o przyznanie pomocy  w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie. Wnioski o dofinansowanie złożone na podstawie art.8 uznawane są za złożone w ostatnim dniu pierwotnego terminu o ile uzasadnienie zostanie uznane przez IOK.

Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art. 8 specustawy termin wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy na wskazany adres maila upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 07.06.2022 r. o godzinie 24:00:00.

Na co i kto może składać wnioski?

- wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

2. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w powyższym zakresie.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 7 660 847,65  zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

   

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wup.pl/

 

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

Wiadomości

Dostępne 8 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

12.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

12.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

24.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.10

11.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach dla Działania 8.10

02.08.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.10

22.04.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.10

20.04.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 8.10

04.04.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie