Zakończony
od 28.12.2020 do 10.02.2021

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 (HPV) dla Działania 7.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 z dnia 10.12.2020 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” informuje, iż prace Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 nadal trwają. Ponadto WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu prac KOP do dnia 19.05.2021 r. W związku z powyższym udostępniony zostaje zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe, WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 5 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 8 230 213,17 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godz. 15:00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 15.02.2021 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w zapisach Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, w punkcie 3.1.2 znalazła się oczywista omyłka dotycząca daty złożenia wniosków o dofinansowanie na podstawie art.8 specustawy.
Jest: „Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 11.02.2020 r. o godzinie 23:59:59.”
Powinno być: „Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 24.02.2020 r. o godzinie 23:59:59.”
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.7 (konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20) do 10.02.2021 r.
W dniu dzisiejszym udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.
Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:
- Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 10.02.2021 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 15.02.2021 r.

Uwaga! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 przedmiotowego Regulaminu. Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
 • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

e) profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) m.in. w zakresie:

 • prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 • konsultacji lekarskich dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz przeprowadzenia szczepień dzieci,
 • działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów,
 • monitorowanie i ewaluacja programu,
 • zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 5 861 720,70 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

Wiadomości

Dostępne 9 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 (HPV)

17.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Harmonogramu oceny w ramach Działania 7.7 (HPV)

06.05.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.7 (HPV)

15.04.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.7 (HPV)

18.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.7 (HPV)

16.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Sprostowanie do zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 7.7 (HPV)

10.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.7 (HPV)

27.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Lista sprawdzająca dla Projektodawców w ramach Działania 7.7 (HPV)

23.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 (HPV)

10.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie