W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 (HPV) dla Działania 7.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych  z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 z dnia 10.12.2020 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.