W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 (HPV), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 skierowanych do II fazy oceny.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.