Zakończony
od 11.05.2020 do 09.06.2020

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 33 405 199,00 PLN.
W związku z realizacją działań w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014. Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19. Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dla Projektodawców, odnośnie poprawnego wprowadzania danych do systemu LSI2014 we wnioskach o dofinansowanie.

Dnia 27.04.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 w ramach Działania Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 11.05.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 9.06.2020 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

 

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać za pomocą  jednej z poniższych form: 

1. osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną  

w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(Kancelaria hol WUP)

2. elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 15.06.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

     

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności

oraz

Typ 3 Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19).

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 92% (85% EFS, 7%BP)

Wkład własny:

  • 8%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 36 310 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6, typ 1 i 3 - pozakonkurs

22.06.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

29.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Monitoring i ewaluacja Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.6

27.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie