W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 w ramach Działania 7.6 przedstawiamy zatwierdzoną Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20 z dnia 27.04.2020 r.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Konkursy: