Zakończony
od 18.08.2018 do 17.09.2018

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 14.02.2019 r. zakończono ocenę wniosków po procedurze odwoławczej, w ramach Działania 7.3 - konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18. W wyniku przeprowadzonej oceny nie ma konieczności aktualizowania Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 z dnia 18.07.2018 r. Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 18 grudnia 20-18 r. zaktualizowano dokument pn.”Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3” wersja 1.3.
Informujemy, że na etapie aplikowania IP nie zakłada zmiany Regulaminu konkursu w zakresie grupy docelowej tj. poszerzenia zapisów o osoby fizyczne, które otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do złożenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, niemniej jednak, złoży do IZ RPO WZ 2014-2020 propozycję zmian zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej RPO WZ (SOOP RPO WZ) w przedmiotowym zakresie.
Zgodnie z opisem znaczenia kryterium dopuszczalności „zgodność z typem projektu”, za zgodą IP na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od zapisów Regulaminu konkursu w zakresie spełnienia przedmiotowego kryterium, z uwagi na zmiany dokumentów nadrzędnych, tj. RPO WZ 2014-2020, SOOP RPO WZ 2014-2020, przepisów prawa – mających wpływ na założenia dotyczące grupy docelowej i/lub typu projektu.
W związku z powyższym IP nie planuje wydłużenia terminu naboru projektów. Planując wsparcie w ramach projektu należy kierować je do grup docelowych zgodnych z brzemieniem obowiązującego Regulaminu konkursu, natomiast na etapie realizacji projektu, w sytuacji gdy SOOP RPO WZ 2014-2020 w przedmiotowym zakresie zostanie zmieniony, pod warunkiem otrzymania zgody IP RPO WZ 2014-2020, wnioskodawca będzie mógł wprowadzić zmiany w przedmiotowym zakresie.

Dnia 18 lipca 2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Numer naboru:  RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18

Zakończenie naboru 17.09.2018 r., godz. 15:00.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18.08.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

17.09.2018 r., godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.12.2018 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz
pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 24.09.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Na etapie aplikowania o wsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z  zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej oraz na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

95% (85% EFS, 10% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

53 022 079 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Archiwalne wersje dokumentów:

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Ogólnych zasad udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

20.09.2019 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie II Posiedzenia KOP w ramach Działania 7.3

15.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.3

07.12.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków