Przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 z dnia 18.07.2018 r.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.