Dnia 20 września 2019 r. zatwierdzono zmiany do Ogólnych zasad udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla konkursu nr RPZPZ.07.03.00-IP.02-32-K38/18. Aktualizacja dotyczy dostosowania dokumentu do Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczycących rozliczania podatku VAT w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów EFS.

Dokument opublikowany zostaje również w wersji dla osób z niepełnosprawnościami jednakże zastrzegamy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.