Aktualny
od 07.01.2020 do 11.02.2020

 

 

Dnia 5 grudnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021”.

Numer naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 7.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 11.02.2020 r., do godz.15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

11.05.2020 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 17.02.2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,

  • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,

  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

     

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością RPO WZ.

Typy operacji zaplanowane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z REGIONALNYM PROGRAMEM ZDROWOTNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO pt. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”, który stanowi załącznik nr 7.18 do Regulaminu

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Wkład własny:

  • 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 8 047 058,40 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Regulaminów konkursu dla Działania 7.7

16.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Listy sprawdzające dla Projektodawców w ramach Działania 7.7

07.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 - zaburzenia słuchu i mowy

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 - wady wzroku

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie