Udostępniamy listy sprawdzające dla projektodawcy pomocne w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach naborów:

  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20
  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).