Aktualny
od 01.07.2019 do 05.08.2019

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 18 268 566,40 PLN.

Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 1.07.2019 r. do 5.08.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 12.08.2019 r.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w Regulaminie Konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 skorygowana została oczywista pomyłka, znajdująca się na Str. 24, punkt 4.1.3.1.
Zapis po korekcie brzmi:
„Termin – warunek formalny niepodlegający uzupełnieniu. Złożenie dokumentacji aplikacyjnej po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia. Weryfikacja warunku polega na sprawdzeniu, czy:
• wniosek o dofinansowanie został opublikowany w systemie LSI2014 w terminie naboru projektów, tj. od 1.07.2019 r. do 5.08.2019 r., do godz. 15:00 / w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy wniosku.
• pisemny wniosek o przyznanie pomocy wpłynął do IOK w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 12.08.2019 r. / oświadczenie o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej wpłynęło w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy wniosku.”
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian został udostępniony poniżej. Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:
1. Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19,
2. Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.
Ponadto informujemy, iż załącznik nr Załącznik nr 7.20 Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Dnia 30 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.3  Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Numer naboru: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 1.07.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 5.08.2019 r., godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

4.11.2019 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 12.08.2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Na etapie aplikowania o wsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z  zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących typów operacji oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

Typy operacji możliwe do sfinansowania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 95% (85% EFS, 10% budżet państwa)

Wkład własny:

  • 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 18 534 397,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Archiwalne wersje dokumentów

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 7.3

03.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu