Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w Regulaminie Konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 skorygowana została oczywista pomyłka, znajdująca się na str. 24, punkt 4.1.3.1.

Zapis po korekcie brzmi:

„Termin – warunek formalny niepodlegający uzupełnieniu. Złożenie dokumentacji aplikacyjnej po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Weryfikacja warunku polega na sprawdzeniu, czy:

  • wniosek o dofinansowanie został opublikowany w systemie LSI2014 w terminie naboru projektów, tj. od 1.07.2019 r. do 5.08.2019 r., do godz. 15:00/ w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy wniosku.
  • pisemny wniosek o przyznanie pomocy wpłynął do IOK w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 12.08.2019 r. / oświadczenie o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej wpłynęło w terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy wniosku.”