W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19 przedstawiamy zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania.

 Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie przewidziano przeprowadzenia oceny strategicznej.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. 

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.