Zakończony
od 30.09.2019 do 28.10.2019

 

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 z dnia 29.08.2019 r. Aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej oraz zwiększeniu alokacji na konkurs. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż prace KOP w ramach I fazy oceny konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 nadal trwają. Ponadto, WUP w Szczecinie informuje o wydłużeniu oceny wniosków w ramach przedmiotowego KOP do dnia 21 lutego 2020 r. W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie Harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 36 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 38 264 339,38 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 30.09.2019 r. do 28.10.2019 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 4.11.2019 r.

Dnia 29 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Numer naboru: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 30.09.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 28.10.2019 r., do godz.15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.01.2020 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 4.11.2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,

  • podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

  • podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

     

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Typy operacji możliwe do sfinansowania zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 95% (85% EFS, 10% budżet państwa)

Wkład własny:

  • 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 9 927 817,41 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Listy rankingowej w ramach Działania 7.1

24.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1

18.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów zkerowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.1

29.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Harmonogramu w ramach Działania 7.1

27.01.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu