W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19, przedstawiamy listę projektów skierowanych do II fazy oceny.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, informujemy, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.