Zakończony
od 02.07.2018 do 30.11.2018

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową oraz całkowitą listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1.

 

Dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał OPS i PCPR z woj. zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2.

Nabór trwał będzie od dnia 2.07.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., do godz. 15.00. Terminy składania wniosków wskazano w Regulaminie naboru.
Szczegółowy opis procedury wyboru projektów jak również niezbędne dokumenty do skutecznego złożenia dokumentacji aplikacyjnej zostały zawarte w obowiązującym Regulaminie naboru - aktualizacji uległ termin, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną.

Termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest zgodny z terminem wskazanym na powtórnym wezwaniu do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w trybie pozakonkursowym.

Dnia 21 czerwca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2 - tryb pozakonkursowy.

Numer naboru:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

2.07.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.11.2018 r., do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Nd.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia właściwych terminów złożenia wniosków wskazanych w Regulaminie naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna),
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

85% (85% EFS)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

33 128 560,00  zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 – tryb pozakonkursowy

21.12.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.1

02.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 2 - tryb pozakonkursowy

21.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie