Zakończony
od 09.04.2018 do 08.05.2018

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania. Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP. Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu. W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinansowanie.

 

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

Część 2.1.2. Regulaminu konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18

Zapis z Regulaminu konkursu:

"Zaplanowana rewitalizacja w ramach PI 9i będzie polegała na animacji lokalnych środowisk – skierowanie do wybranych gmin - animatora, którego zadaniem będzie pomoc w partycypacyjnym przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), a następnie wsparcie lokalnych społeczności przy wdrażaniu LPR-u."

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż wsparcie musi być skierowane do wszystkich gmin SSW posiadających zatwierdzony lub złożony do oceny przez IZ RPOWZ 2014-2020 program rewitalizacji zgodnie z załączonym do Regulaminu załącznikiem nr 7.15.
Wsparcie polegające na pomocy w przygotowaniu LPR zostało przeprowadzone w ramach zakończonego w 2017 r. projektu, w ramach typ 3 Działania 7.1 (schematu A).
Jednakże w przypadku konieczności przekształceniu LPR-u w GPR, o ile gmina będzie przekształcała Program Rewitalizacji, Beneficjent ma obowiązek współpracy z gminą w partycypacyjn ej zmianie dokumentu.
Należy jednak zaznaczyć, iż nie oznacza to, że Beneficjent ma opracować GPR.
Zaangażowanie Beneficjenta powinno dotyczyć przede wszystkim partycypacji społecznej w opracowaniu GPR-u, tj. angażowanie mieszkańców we współpracę przy aktualizacji dokument. Aktualizacja LPR-u, monitorowanie,  i nanoszenie wszelkich zmian to obowiązki wskazanych
w programach osób (pracowników urzędów gmin) oraz zespołów ds. rewitalizacji, które gminy powołały bądź złożyły w programie stosowną deklarację, że taki Zespół powołają.

Dnia 8 marca 2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej - typ 3

Numer naboru:  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18

Zakończenie naboru 8.05.2018 r. (godz. 15:00).

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

9.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

8.05.2018 r., do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

6.08.2018 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014
oraz
pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 14.05.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych schemat B dot. wsparcia procesu realizacji LPR.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

95% (85% EFS, 10% budżet państwa)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

22 182 874,41  zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.1, typ 3

16.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 3

15.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

06.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 3

08.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie