Część 2.1.2. Regulaminu konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18

Zapis z Regulaminu konkursu:

"Zaplanowana rewitalizacja w ramach PI 9i będzie polegała na animacji lokalnych środowisk – skierowanie do wybranych gmin - animatora, którego zadaniem będzie pomoc w partycypacyjnym przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), a następnie wsparcie lokalnych społeczności przy wdrażaniu LPR-u."

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, iż wsparcie musi być skierowane do wszystkich gmin SSW posiadających zatwierdzony lub złożony do oceny przez IZ RPOWZ 2014-2020 program rewitalizacji zgodnie z załączonym do Regulaminu załącznikiem nr 7.15. Wsparcie polegające na pomocy w przygotowaniu LPR zostało przeprowadzone w ramach zakończonego w 2017 r. projektu, w ramach typ 3 Działania 7.1 (schematu A).

W przypadku konieczności przekształceniu LPR-u w GPR, o ile gmina będzie przekształcała Program Rewitalizacji, Beneficjent ma obowiązek współpracy z gminą w partycypacyjnej zmianie dokumentu. Należy jzaznaczyć, iż nie oznacza to, że Beneficjent ma opracować GPR. Zaangażowanie Beneficjenta powinno dotyczyć przede wszystkim partycypacji społecznej w opracowaniu GPR-u, tj. angażowanie mieszkańców we współpracę przy aktualizacji dokument. Aktualizacja LPR-u, monitorowanie,  i nanoszenie wszelkich zmian to obowiązki wskazanych w programach osób (pracowników urzędów gmin) oraz zespołów ds. rewitalizacji, które gminy powołały bądź złożyły w programie stosowną deklarację, że taki Zespół powołają.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18.