Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej: VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinie:

  • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 29 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. do godz. 15.30*

*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce składania dokumentacji