Zakończony
od 06.11.2019 do 03.12.2019

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, w terminie naboru tj. od 06.11.2019 r. do 03.12.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 56 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 42 146 345,97 PLN. W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 w ramach Działania 8.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla Działania 8.1 Upowszechnienie Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 25 maja 2020 r. W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, publikujemy aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Dodatkowo publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
53.97 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
51.49 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
304.59 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
68.74 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
76.82 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
304.59 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Numer naboru:  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 06.11.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 03.12.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

16.03.2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

Kancelaria WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

  • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
  • dostarczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.
UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 06.11.2019 r. do 03.12.2019 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do Kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 09.12.2019 r.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 mogą się ubiegać:

  • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;

  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów ; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

a)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c)zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.

4.Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez m.in.:

a) realizację projektów edukacyjnych w OWP,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym,
d) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym,
e) realizację zajęć organizowanych poza OWP.

5. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami,
d) realizację w OWP programów wspomagania

 

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% (w tym 85% EFS)

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 003 050,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl oraz efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 7 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

16.06.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej Działanie 8.1

13.05.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1

12.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja harmonogramu oceny w ramach Działania 8.1

28.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1

13.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.1

31.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 8.1

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków