Zakończony
od 17.12.2018 do 08.01.2019

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne - Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021”

Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

17.12.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

08.01.2019 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

08.04.2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

  • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
  • dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 17.12.2018 r. do 08.01.2019 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu przesyłki do kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 14.01.2019 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,
  • podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;

a) realizacja usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego programu zdrowotnego,
b) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną,
d) działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki Regionalnego programu zdrowotnego, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem,
e) działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem Regionalnego programu zdrowotnego, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ,
f) monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego,
g) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego,
h) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

5% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

1 173 529,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące Regulaminu konkursu w następujących terminach:

04.12.2018 r. w Szczecinie;

06.12.2018 r. w Koszalinie.

Linki

 

Wersje archiwalne

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.8

01.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8

28.01.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków