W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18 publikujemy Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż odstępujemy od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Publikujemy informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K42/18.