Zakończony
od 17.08.2020 do 24.08.2020

 

W związku z rozstrzygnięciem naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20 w trybie nadzwyczajnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację dot. wniosku wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.8 .
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
304.66 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę IP w ramach RPO WZ ogłasza nabór w trybie nadzwyczajnym i wzywa Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie do złożenia dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, typ 6  Realizacja przedsięwzięć  związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru RPZP.06.08.00-IP.02-32-N01/20.

Podział na rundy nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wniosek

od 17.08.2020 r.,

Termin, do którego można składać wniosek

do 24.08.2020 r.,  do godz.15:00:00

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecine

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu drogą elektroniczną do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od  zakończenia naboru tj.: do 31.08.2020 r.

Na co i kto może składać wniosek?

Kto może składać wnioski?

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6. Realizacja przedsięwzięć  związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi 85 % wartości projektu.

    Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 15 % wartości projektu.

    W danym naborze nie jest wymagany wkład własny projektodawcy. Wartość projektu jest w 100% dofinansowana ze źródeł wskazanych powyżej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

  • 15 118 345,00 zł

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie nadzwyczajnym

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu nadzwyczajnego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania dla Działania 6.8

25.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków