Zakończony
od 18.05.2018 do 28.05.2018

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów pozakonkursowych, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 6.6.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.

Numer naboru:  RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.05.2018 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

18.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 04.06.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu do złożenia projektu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

5% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

13 992 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

nie dotyczy

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6

05.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków