Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6  Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do  lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, publikuje listę projektów pozakonkursowych, które zostały rekomendowane do dofinansowania.