Zakończony
od 28.12.2020 do 25.01.2021

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.8. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Organizująca Konkurs odstąpiła od Oceny Strategicznej. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20. W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 889 078,30 PLN.
Wyniki naboru: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
306.05 KB
application/pdf
74.14 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
22.39 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
314.06 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.  

RPZ „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”

Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wniosek

od 28.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wniosek

do 25.01.2021 r., do godz.15:00:00

Miejsce składania wniosku

W systemie LSI2014.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej  nabor681@wup.pl

Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

  • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
  • złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z częścią 3.1.3. Regulaminu konkursu.

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 28.12.2020 r. do 25.01.2021 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  na adres skrzynki elektronicznej nabor681@wup.pl w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 1 lutego 2021r.

Na co i kto może składać wniosek?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia,
  • podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu:

a) realizacja usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego programu zdrowotnego,

b) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

c) zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

d) działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki Regionalnego programu zdrowotnego, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem,

e) działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem Regionalnego programu zdrowotnego, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ,

f) monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego

g) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego)

h) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego

 

Kryteria wyboru projektów

 

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Działania 6.8 wynosi 90% (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%).

  • Minimalny wkład własny wynosi 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi:

  • 2 889 078,30 zł

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu..

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań, które odbędą się za pośrednictwem platformy ZOOM zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

 

 

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 5 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

07.04.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

02.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Liczba opublikowanych wniosków dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

29.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu Konkursu dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

18.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.8

09.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie