Zakończony
od 08.05.2019 do 10.06.2019

 

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 IZ RPO WZ podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji w celu dofinansowania 3 projektów, które spełniły wszystkie kryteria określone w Regulaminie konkursu oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów. W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania.

 

Informujemy, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, złożono dokumentację aplikacyjną dla 4 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 87 675 444,33 PLN.

Numer naboru: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

08.05.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10.06.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

09.09.2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

  • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014;
  • dostarczeniu do IOK WUP formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.
UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów tj. od 08.05.2019 r. do 10.06.2019 r. do godziny 15:00:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływuprzesyłki do Kancelarii WUP w Szczeciniew terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 17.06.2019 r. do godz. 15.30.

UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 6.1 mogą się ubiegać:

  • Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:

a) usługi szkoleniowe,

b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

c) inne usługi rozwojowe:

- usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
- coaching,
- mentoring,
- studia podyplomowe,
- projekt zmiany,
- egzamin,

d) usługi e-learningowe.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% (85% EFS )

Minimalny wkład własny wynosi

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

58 027 957,15 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl oraz efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.1

10.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1

20.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.1

19.06.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 6.1

12.06.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie