Wersja 30.0 obowiązująca od 09.08.2018 do 03.09.2018

9 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1401/18 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 30.0). Nowa wersja dokumentu obejmuje przede wszystkim zmiany wynikające z przyjęcia przez Komisję Europejską zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dotyczące działań:

1.            działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;

2.            działanie 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

3.            działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla SOM

4.            działanie 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla KKBOF;

5.            działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych;

6.            działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu;

7.            dodanie działania 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji;

8.            działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej;

9.            działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM;

10.          działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych;

11.          działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla SOM;

12.          działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi;

13.          działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł;

14.          działanie 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii;

15.          działanie 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa;

16.          dodanie działania 2.14 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa;

17.          działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu;

18.          działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe;

19.          działanie 4.2 Wzmocnienie instytucji kultury;

20.          działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego;

21.          działanie 6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych;

22.          działanie 6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement;

23.          działanie 6. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe;

24.          działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

25.          działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

26.          działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne;

27.          działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;

28.          działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;

29.          działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie;

30.          działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;

31.          działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością;

32.          działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej;

33.          działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym;

34.          działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM;

35.          działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla KKBOF;

36.          działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego;

37.          działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla SOM;

38.          działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla KKBOF;

39.          działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych;

40.          działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

ponadto:

41.          zaktualizowano załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych;

42.          zaktualizowano załącznik 5 Wykaz projektów ramach trybu pozakonkursowego;

43.          wprowadzono korekty edycyjne;

44.          zaktualizowano Indykatywny Plan Finansowy - w związku z realokacją środków finansowych;

45.          zaktualizowano alokację UE przeznaczoną na ZIT wojewódzki zgodnie z przesunięciami w Indykatywnym Planie Finansowym