Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 58.0 obowiązująca od 23.08.2021

23 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1175/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 58.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. Przesunięcie w OSI IX kwoty 840 925 euro z działania 9.2 do działania 9.1 (zmiana w IPF oraz SOOP 58.0 część II EFRR).
  2. Dopisanie do załącznika 3 kryteriów dla działań 4.1 Dziedzictwo kulturowe, 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej przyjętych uchwałą nr 934/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 13 lipca 2021 r.

Pozostałe dokumenty