Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 57.0 obowiązująca od 22.07.2021

22 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1009/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 57.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. Modyfikacje finansowe części II dotyczącej EFRR zgodnie z Indykatywnym Planem Finansowym (IPF).
  2. IPF – przesunięcia  w OSI I (z działania 1.1 do działania 1.3,  z działania 1.13 do działania 1.10 oraz z działania 1.17 do działania 1.14 ) i w OSI IX ( z działania 9.3 do działania 9.1)

Pozostałe dokumenty