Wersja 36.0 obowiązująca od 04.04.2019 do 13.05.2019

4 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 612/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 36.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  1. dodanie w działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw podstawy prawnej w polu pomoc publiczna i pomoc de minimis;
  2. przesunięcie 1 500 000 euro z działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym do działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego;
  3. uzupełnienie zapisów w polu limity i ograniczenia w działaniu 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego,
  4. aktualizację jednostki miary we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego w działaniu 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę  oraz działaniu 9.7  Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych;
  5. aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego;
  6. aktualizację załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań EFRR i EFS;
  7. aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.