Wersja 34.0 obowiązująca od 08.01.2019 do 18.02.2019

8 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 39/19 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 34.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 34 000 euro z działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym do działania 3.1 Ochrona zasobów wodnych;
  • przesunięcie 560 000 euro w ramach rezerwy wykonania z działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla SOM do działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych;
  • przesunięcie 200 000 euro w ramach rezerwy wykonania z działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę do 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
  • aktualizacja załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR i EFS);
  • aktualizacja załącznika nr 4 Ramowe Plany Realizacji Działań (EFS);
  • aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.