Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje, wraz z partnerami z Poznania, krajowy projekt w ramach PO WER pt: ,,Włącznik Innowacji Społecznych”.

Projekt zakłada wsparcie finansowe (granty) dla podmiotów, instytucji, organizacji, grup nieformalnych i osób fizycznych na wprowadzenie z życie innowacyjnych pomysłów z obszaru innowacji społecznych, nakierowanych na włączenie społeczne. W załączeniu znajdują się materiały informacyjne o projekcie.

Ogłaszenie o II turze naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

Inkubator "Włącznik Innowacji Społecznych" to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WIS poszukuje osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowatorom WIS zapewnia wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 18 lutego 2021 r.

http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej 

do 18 lutego 2021 r. do godziny 23:59 

na adres innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w II turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Szymańską, tel. 91 42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

http://www.rops.wzp.pl/

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
16.75 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
1.13 MB