Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin naboru w wersji 1.1.

Aktualizacji uległ termin, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną.

Termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest zgodny z terminem wskazanym na powtórnym wezwaniu do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w trybie pozakonkursowym.

Zaktualizowano również wzory umów dla tryby pozakonkursowego.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Zaktualizowany Regulamin naboru nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w wersji 1.1 został udostępniony poniżej.

link