Aktualny
od 28.12.2020 do 28.01.2021

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19

Numer naboru:  RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 28.01.2021 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 2.02.2021 r.

Uwaga! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 przedmiotowego Regulaminu. Oznacza to, że termin wpływu  dokumentu na wskazany adres maila upływa wyznaczonego dnia o godzinie 23:59:59

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
 • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz programów profilaktycznych, w tym dotyczących:

e) profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) m.in. w zakresie:

 • prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego,
 • konsultacji lekarskich dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz przeprowadzenia szczepień dzieci,
 • działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów,
 • monitorowanie i ewaluacja programu,
 • zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • zapewnienia opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu.

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 5 861 720,70 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

nd.

 

 

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Lista sprawdzająca dla Projektodawców w ramach Działania 7.7 (HPV)

23.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 (HPV)

10.12.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie