Zakończony
od 22.06.2020 do 31.07.2020

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 22 078 919,56 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 5.08.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu 15.06.2020 r., ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ 4.

Numer naboru:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 22.06.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 31.07.2020 r., do godz.15:00:00

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

 

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać za pomocą  jednej z poniższych form: 

1. osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną  

w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

(Kancelaria hol WUP)

2. elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 5.08.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

     

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 4. Wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, w tym:

- utworzenie rozległej sieci szybkich kontaktów i działań międzyinstytucjonalnych na rzecz osób, które znalazły się w nagłych sytuacjach kryzysowych (w tym z uwagi na COVID-19) m.in. poprzez:

•           sieciowanie służb z różnych dziedzin (m.in. społecznej, medycznej, psychologicznej, prawnej),

•           wypracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i reagowania w sytuacjach kryzysowych,

•           organizację miejsc wsparcia środowiskowego dla osób/rodzin w i po przebytym kryzysie psychicznym,

•           organizację działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych zarówno do przedstawicieli służb zaufania publicznego, jak i do środowiska lokalnego.

Uszczegółowienie typów operacji możliwych do zrealizowania w ramach projektu znajduje się w Wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 92% (85% EFS, 7%BP)

Wkład własny:

  • 8%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 24 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Nd.

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zakończenie naboru wniosków w ramach naboru P02 (pozakonkurs) dla Działania 7.6

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków