Zakończony
od 28.04.2022 do 13.05.2022

 

 

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, a także koniecznością reagowania na sytuację związaną z kryzysem uchodźczym informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski, poprzez możliwość objęcia tych osób wsparciem jako grupy docelowej w ramach projektów współfinansowanych z EFS.Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzano częściowe zawieszanie stosowania niektórych rozdziałów w ramach Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwziąć z udziałem środków EFS w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020.Zakres zawieszenia dokumentu podano do wiadomości w postaci komunikatu opublikowanego na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce Prawo i dokumenty. W tym celu zalecane jest monitorowanie ww. strony internetowej tak, aby wsparcie udzielane osobom z terenu Ukrainy, które przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. udzielane było zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Numer naboru:  RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 28.04.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 13.05.2022 r., do godz. 15:00:00.

Podział na rundy

Nie dotyczy trybu pozakonkursowego.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów tj. od dnia 28.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. oraz złożeniu do IP RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru tj.: do 18.05.2022 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu na adres skrzynki elektronicznej WUP tj.: nabor76p1@wup.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne zgodnie z zatwierdzonym wykazem podmiotów dla danego naboru przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Jaka jest grupa docelowa?

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 6 Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci)  mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego,  organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą, osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 100% (85% EFS, 15% BP)

Wkład własny:

  • nie jest wymagany

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 17 758 975,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Wezwanie do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Wezwania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwoławcza nie ma zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna_hawelka@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie http://www.rpo.wzp.pl/

Linki

 

 

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Komunikat w ramach naboru wniosków dla Działania 7.6

05.05.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w trybie pozakonkursowym Działanie 7.6 typ 6

28.04.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie