Zakończony
od 30.10.2017 do 30.11.2017

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Numer naboru: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

30.10.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.11.2017 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28.02.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1) opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w  Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  w terminie naboru projektów

oraz

2) doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 04.12.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
  • organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

3. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.

a) realizacja usług zdrowotnych,

b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych

c) działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,

e) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

f) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop)

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

5% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

23 674 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

Wersje archiwalne dokumentów