Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinie:

Ochrona zdrowia - specjalizacja: programy profilaktyki nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 3 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30*

*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce składania dokumentacji

Kwestionariusz osobowy (określony w załączniku nr 2 do Trybu) wraz z kompletem dokumentów  w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w pok. 006 - Kancelaria, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
71–383 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020.

Sposób składania dokumentacji

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów
na ekspertów.

Do Kwestionariusza dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających spełnienie:

 • warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 • warunków pożądanych – fakultatywnie,

(wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

Wymagania dla kandyadatów na ekspertów:

Warunki obligatoryjne:

 • posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:
 • posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
 • posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 lub posiadanie doświadczenia w ocenie wniosków w perspektywie 2007-2013 w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów. Za posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 rozumie się doświadczenie zawodowe związane z opracowaniem i/lub wdrożeniem programów profilaktyki nowotworowej;
 • posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020, tj. posiadanie certyfikatu uprawniającego do dokonywania w tym zakresie oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta PO KL na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz posiadają ważny Certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Priorytetu II PO KL;

Pod uwagę brane będą certyfikaty z datą ważności co najmniej do dnia 31.12.2013 r. lub późniejszą. W przypadku braku możliwości przedstawienia przedmiotowego Certyfikatu należy przedłożyć (wraz z wymaganymi dokumentami) Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 w ramach właściwego Priorytetu.

W przypadku przedłożenia przez kandydata na eksperta dokumentu Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 w ramach Priorytetu  dla dziedziny, do której aplikuje Kandydat, zostanie dokonana weryfikacja informacji dotyczących posiadanych uprawnień w zakresie zdobytych certyfikatów w Ministerstwie Rozwoju (MR).

 • posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;

Spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej jest pozytywny wynik Testu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020 przeprowadzanego wśród osób, które nadesłały zgłoszenia.
Test z wiedzy w ww. zakresie zostanie udostępniony kandydatom na ekspertów niezwłocznie od zamknięcia przedmiotowego naboru w ramach RPO WZ 2014 – 2020 (test zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych). Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w teście w terminie 5 dni roboczych od dnia udostępnienia mu przedmiotowego testu. Dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy testu jednak musi ona nastąpić w terminie do 5 dni od udostępnienia testu.
Warunkiem przejścia do kolejnego etapu weryfikacji jest zaliczenie testu na poziomie co najmniej 75 %.

 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • gotowość przystąpienia do obligatoryjnych szkoleń e-learningowych na właściwej platformie dla RPO WZ 2014-2020 oraz chęci uzyskania odpowiedniego certyfikatu w tym zakresie;

Kandydat na eksperta spełni powyższy warunek składając Deklarację chęci przystąpienia do szkoleń e-learningowych i uzyskania właściwego certyfikatu (Deklaracja stanowi załącznik do Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020).

 • zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020;
 • brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzająca i Instytucjami Pośredniczącymi w ramach RPO WZ 2014-2020;
 • brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi w ramach RPO WZ 2014-2020 zgodnie z pkt 7) i 8) oświadczenia stanowiącego część składową Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 • wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki fakultatywne:

 • doświadczenie zawodowe związane z opracowaniem i/lub wdrożeniem programów profilaktyki nowotworowej: raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego;
 • doświadczenia w ocenie minimum 3 wniosków o dofinansowanie projektu, związanych z programami profilaktyki nowotworowej: raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.

Inne ważne informacje

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 25 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo
do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalno – merytorycznej złożonych wniosków. Zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie. Ponadto Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 j.t.) pkt 1-5 tj. pkt 1 b), 1 c) oraz pkt 2 – 6 wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na ekspertów odbywa się w systemie przypisania wartości logicznych „TAK” lub „NIE”, gdzie „NIE” – oznacza, że kandydat nie spełnia danego kryterium, a „TAK” - kandydat spełnia dane kryterium.

Do celu organizacji Komisji Oceny Projektów WUP w Szczecinie prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów obejmujący dziedziny, w których ogłosił nabór. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pisemnie poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu ww. Wykazu.

O wynikach weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie po zatwierdzeniu Wykazu kandydatów na ekspertów. Jednocześnie informuje się, iż od negatywnego wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej  nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy .

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014 - 2020 dostępny będzie
na stronach internetowych:

www.rpo.wzp.pl

Dodatkowych informacji udziela:

p. Agnieszka Rześniowiecka, email: agnieszka_rzesniowiecka@wup.pl, tel. 91 42 56 166;

Wzór Kwestionariusza osobowego wraz z niezbędnymi załącznikami, Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lista dokumentów programowych z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do testu, dostępne są poniżej, na stronie www.rpo.wzp.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.