Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowych VI i VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinie:

Ochrona zdrowia

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 8 listopada 2018 r. do 21 listopada 2018 r. do godz. 15.30*

*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce składania dokumentacji

Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem dokumentów w zaklejonej kopercie można złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w pok. 006 - Kancelaria, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
71–383 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020.

Sposób składania dokumentacji

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony i podpisany Kwestionariusz osobowy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

Do Kwestionariusza należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań podanych w pkt 1) pkt "Wymagania dla kandydatów na ekspertów" niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem o ich prawdziwości. Niezbędne informacje oraz treść wyżej wymienionego oświadczenia są zawarte w Kwestionariuszu.

Jeżeli kandydat ubiegał się już wcześniej o uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dotychczasowych naborów przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w obrębie RPO WZ 2014-2020, nie jest wymagane powtórne dołączanie kserokopii dokumentów określonych w Kwestionariuszu, które zostały już przekazane do IP (fakt ten musi być właściwie oznaczony w Kwestionariuszu).

Wymagania dla kandydatów na ekspertów:

 1. Posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia i/lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:

  a) posiadanie wykształcenia wyższego:

  • tytuł (co najmniej) magistra/ magistra inżyniera (lub równoważny)
  • lub tytuł/stopień naukowy

  oraz posiadanie doświadczenia:

  • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny Ochrona zdrowia (ważne doświadczenie to takie, które zostało uzyskane w przeciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem Kwestionariusza osobowego w odpowiedzi na niniejszy nabór) i/lub
  • posiadanie doświadczenia w ocenie/ opiniowaniu wniosków w perspektywie 2014-2020 w zakresie ww. dziedziny

  i/ lub

  b) posiadanie uprawnień w dziedzinie Ochrona zdrowia, tj.:

  • posiadanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów w zakresie dziedziny Ochrona zdrowia, w ramach co najmniej 3 innych programów operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020 i/ lub
  • posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego tj. z zakresu ochrony zdrowia;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny/ opiniowania projektów w ramach RPO WZ 2014-2020;
 6. brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzającą i Instytucjami Pośredniczącymi w ramach RPO WZ 2014-2020;
 7. brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi świadczącymi usługi na rzecz wnioskodawców RPO WZ 2014-2020 zgodnie z pkt 7) i 8) oświadczenia, stanowiącego część składową Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;
 8. wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Kandydat na eksperta spełni warunki od 2) do 8), składając stosowne Oświadczenia zawarte w Kwestionariuszu osobowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Warunek 1) zostanie spełniony poprzez dołączenie do Kwestionariusza stosownej dokumentacji (wyszczególnionej w Kwestionariuszu).

Inne ważne informacje

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z zapisami "Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego". Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie:

http://www.rpo.wzp.pl/node/716.

Weryfikacja złożonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 25 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin ich składania. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieodsyłania złożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków w oparciu o "Kartę weryfikacji" (stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia). Zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie. Ponadto Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 68a ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). Weryfikacja polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi: „TAK”, „NIE”, (gdzie „TAK” - kandydat spełnia dane kryterium, a „NIE” – oznacza, że kandydat nie spełnia danego kryterium), „NIE DOTYCZY” lub „DO POPRAWY” wraz ze wskazaniem zakresu wymagającego poprawy w polu „Uwagi”. Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzana jest zgodnie z zapisami "Regulaminu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w sprawie powołania kandydatów  na ekspertów do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020" (stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).

WUP w Szczecinie prowadzi "Wykaz kandydatów na ekspertów" obejmujący dziedzinę Ochrona zdrowia, do celu organizacji Komisji Oceny Projektów. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w "Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020" na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pisemnie poinformowani o tym fakcie niezwłocznie po zatwierdzeniu ww. Wykazu.

O wynikach weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie poinformowany pisemnie po zatwierdzeniu "Wykazu kandydatów na ekspertów". Od negatywnego wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy .

"Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014-2020" dostępny będzie na stronach internetowych:

www.rpo.wzp.pl;
www.wup.pl;

Wzór "Kwestionariusza osobowego" wraz z niezbędnymi załącznikami oraz Lista dokumentów programowych, z którymi należy się zapoznać, dostępne są poniżej.

Dodatkowych informacji udziela:

p. Milena Stefańska-Naporowska, email: milena_stefanska@wup.pl, tel. 91 42 56 166