Zakończony
od 15.12.2015 do 22.02.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 22.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla ww. konkursu.

Wyniki naboru 25.04.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych

Numer naboru: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

22 sierpnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 312

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Opublikowanie wniosku o dofinansowanie wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów,  tj. do 25 lutego 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach  Działania 8.10 mogą się ubiegać:

  • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.);
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 8.10 RPO WZ wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

  1. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.
  2. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • 90% (w tym 85% EFS oraz 5% budżetu państwa na podstawie Kontraktu Terytorialnego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 8 470 588,24 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

rocedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie:
tel.  91 42 56 163, 91 42 56 164
efs@wup.pl

Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie:
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026 
efskoszalin@wup.pl

Linki

Wersje archiwalne dokumentów