Zakończony
od 04.11.2021 do 26.11.2021

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym (04.11.2021 r.) udostępniony został zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym - typ 2

 Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

 

Ponadto, udostępniona zostaje Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

od 4.11.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do 26.11.2021 r. godz.,15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.02.2022 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

poprzez elektroniczne złożenie Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

 • opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów

oraz

 • złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 01.12.2021 r.

 

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IOK należy dokonać elektronicznie z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej:

nabor762@wup.pl

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,

 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w tym:

 • działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,
 • działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego  do 14 osób;
 • rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,
 • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.:
  • mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);
  • pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno - bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;
  • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
  • budowanie kompetencji społeczno - kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);
  • kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.
 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
 • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:
  • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
  • poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.
 • Działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie miejsc kwarantanny.
 • Działania związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 skierowane do osób przebywających w pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 90% (85% EFS, 5% budżet państwa)

Wkład własny:

 • 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 10 588 235,29 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa) oraz w art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: specustawa funduszowa). Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie https://rpo.wup.pl/

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Regulamin konkursu wersja 1.0 (z wersją dla OzN) z 4.10.2021 (ZIP 2.0o MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (z wersją dla OzN) z dnia 4.10.2021 (ZIP 11.3 MB)

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6 - typ 2

03.12.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 typ 2

04.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6 (typ 2)

04.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie