Zakończony
od 12.10.2015 do 16.11.2015

 

Zamykamy bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Zakończony 16.11.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 19.02.2016 zamyka bez rozstrzygnięcia nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Wyniki naboru 19.02.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dniem 12 października 2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanym na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa zachodniopomorskiego.

Numer naboru: RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

12 października 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 listopada 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 grudnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 314

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek należy wypełnić w programie EXCEL, wydrukować, podpisać i opatrzyć pieczęciami podmiotu składającego. Beneficjent składa 1 egzemplarz wniosku w formie papierowej. Elektroniczną wersję wniosku należy wgrać na płytę CD/DVD (w formacie PDF oraz EXCEL).  Wydrukowany i podpisany egzemplarz wniosku wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD) należy dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 314. Przy naborze wniosków decyduje data wpływu do WUP, a nie data jego nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • ośrodki pomocy społecznej

 • powiatowe centra pomocy rodzinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

2. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dopuszczalności:

 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami priorytetu inwestycyjnego
 2. Zgodność z typami projektu
 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis
 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi
 5. Kwalifikowalność Partnera
 6. Poprawność grupy docelowej
 7. Efektywność społeczno – zatrudnieniowa
 8. Zgodność wsparcia
 9. Zgodność realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Kryteria administracyjności

 1. Kompletność wniosku
 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków
 3. Intensywność wsparcia
 4. Spójność wniosku i załączników
 5. Poprawność okresu realizacji
 6. Spójność projektu
 7. Celowość partnerstwa

Kryteria wykonalności

 1. Zdolność prawna
 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna
 3. Zdolność finansowa

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 75 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie:
tel.  91 42 56 163, 91 42 56 164
efs@wup.pl

Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie:
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026 
efskoszalin@wup.pl

odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki