Zakończony
od 01.09.2015 do 09.01.2017

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 30.10.2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wyniki oceny wniosków 09.05.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 30 czerwca 2015 r. konkurs nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

który obejmuje nabory:

 • RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.05.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • od 1 września 2015 r.
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie wcześniej niż od 1 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • do 30 października 2015 r. do godz. 15.00
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami do 9 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Zarządzania Strategicznego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Dla działań: 1.13, 2.4, 9.5, 9.7 i 9.9
   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
  • Dla działań: 6.7, 8.5 i 8.7
   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
   ul. A. Mickiewicza 41
   70-383 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej i tożsamej z nią wersji na nośniku elektronicznym.

Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny należy składać poprzez udostępniony w tym celu system informatyczny.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 6.7:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 6.7:

 • upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 3

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru Kontraktów Samorządowych

Kryteria wybory projektów dla działania 6.7

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • 90% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 20 644 500 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Zaleceń dotyczących składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowych w ramach Działania 6.7

Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów

Indykatywny wzór Kontraktu Samorządowego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wersje archiwalne dokumentów