Zakończony
od 15.06.2015 do 03.07.2015

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 3.07.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu 31.07.2015 publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Wyniki naboru 31.07.2015

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych - projekty pozakonkursowe.
Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1/15

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

od 15 czerwca do 3 lipca 2015 r

Termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w formie papierowej i elektronicznej należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w godzinach 8.00-15.00, bądź za pośrednictwem poczty na adres siedziby urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego EXEL i PDF zapisanego na płycie CD oraz w formie papierowej. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z Województwa Zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty realizowane w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego obejmują:

Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): 
  - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
  - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 3.  instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: 
  - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 
  - wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:
  - wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
  - wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.
 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
  - niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  - wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

 1. Uczestnikami projektu są osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane w PUP jako bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane dla których, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, określono pierwszy lub drugi profil pomocy.
 2. Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
  a)  dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 45%;
  b)  dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 40%;
  c)  dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 20%;
  d)  dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 35%.
 3. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.).
 4. Projekt skierowany jest do osób nisko wykwalifikowanych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób nisko wykwalifikowanych w wieku powyżej 29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.).
 5. Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50 roku życia – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób w wieku powyżej 50 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.)
 6. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych –w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% brak wkładu własnego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na 2015 rok w ramach Działania 6.5. RPO WZ  wynosi 39 984 100 PLN.

Wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP powinny zostać przygotowane na wartość zgodną z kwotą wskazaną w przesłanej do PUP decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2015 r. powiększoną o kwotę nie wyższą niż 1/12 przyznanej puli środków na 2015 r.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie/ Wydział Naboru i Oceny Projektów, ul. Mickiewicza 41, pok. 306 tel.91 42 56 167

Linki

Wersje archiwalne dokumentów