Zakończony
od 29.12.2015 do 11.03.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 11.03.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków, Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania oraz Listy członków Komisji Oceny Projektów

Wyniki naboru 03.03.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

7 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 314

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Opublikowanie wniosku o dofinansowanie wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK oświadczenia o złożeniu wniosku w systemie informatycznym, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów,  tj. do 16.03.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 • identyfikacja potrzeb osób biernych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji:

 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

c) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, które są zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str.1) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży,
 • wsparcie zatrudnienia osoby biernej zawodowo u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
 • wolontariat,

d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

e) działania skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez zatrudnienie wspomagane, w tym finansowanie pracy asystenta osobistego i/lub trenera pracy, który może zostać wsparty przez psychologa, doradcę zawodowego lub terapeutów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dopuszczalności:

 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Priorytetu Inwestycyjnego
 2. Zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020
 3. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
 4. Zgodność z wymogami pomocy publicznej
 5. Zgodność z zasadami horyzontalnymi
 6. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera
 7. Efektywność zatrudnieniowa
 8. Zgodność wsparcia
 9. Wymogi organizacyjne

Kryteria wykonalności:

 1. Zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego
 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna
 3. Zdolność finansowa

Kryteria administracyjności

 1. Kompletność wniosku
 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków
 3. Intensywność wsparcia
 4. Spójność wniosku i załączników
 5. Celowość partnerstwa

Kryteria jakości:

 1. Odpowiedniość / Adekwatność / Trafność
 2. Skuteczność
 3. Efektywność
 4. Użyteczność
 5. Trwałość

Kryteria premiujące:

 1. Projekt skierowany jest do osób z co najmniej jednej z poniżej wskazanych grup:
  - osób z gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia,
  - osób z niepełnosprawnościami.
 2. W przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent i/lub Partner jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadający dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 3. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektodawca świadczył usługi dla osób biernych zawodowo dla grupy niemniejszej niż przewidywana liczba uczestników projektu.
 4. Projekt zakłada zatrudnienie co najmniej 50% uczestników projektu, którzy odbywali praktyki zawodowe/staż/subsydiowane zatrudnienie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • 95 % (w tym 85% EFS oraz 10%  budżetu państwa na podstawie Kontraktu Terytorialnego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 33 529 411,76 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie:
tel.  91 42 56 163, 91 42 56 164
efs@wup.pl

Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie:
tel. 94 34 45 025, 94 34 45 026 
efskoszalin@wup.pl

Linki

Wersje archiwalne dokumentów