Proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wymaga funkcjonowania systemu informatycznego, wspomagającego działania podejmowane zarówno przez beneficjentów Programu, jak i Instytucje Zarządzające oraz Instytucje Pośredniczące.

 

Jeśli jesteś zainteresowany programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 przejdź tutaj.

1. Etap aplikowania o Fundusze Europejskie w ramach Programu Regionalnego

System informatyczny zwany Serwisem Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) umożliwia beneficjentom wypełnianie i składanie wniosków o dofinansowanie, zaś pracownikom Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących m. in. prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie, ocenę formalną i merytoryczną, przygotowywanie raportów i monitorowanie szerokiego spektrum informacji dotyczących Programu Regionalnego z danych zgromadzonych w systemie, a także eksport danych do Centralnego Systemu Informatycznego (SL2014).

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) dostępny jest pod adresem: beneficjent2014.wzp.pl

 

2. Etap rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego

System informatyczny zwany Centralnym systemem teleinformatycznym (CST) wspiera realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

W systemie znajdują się informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji. System spełnia wymogi Unii Europejskiej stawiane systemom teleinformatycznym, w tym wymogi dotyczące ułatwienia beneficjentom wymiany informacji z właściwymi instytucjami.

Centralny system informatyczny służy do:

 • obsługi projektów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach:
  - krajowych programów operacyjnych,
  - programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których Instytucja Zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski,
  - regionalnych programów operacyjnych - w zależności od decyzji Instytucji Zarządzającej danym programem;
 • gromadzenia danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;
 • sprawdzenia, czy wydatki poniesione przez beneficjentów są prawidłowe i zgodne z prawem krajowym i unijnym (proces certyfikacji wydatków).


Dla beneficjentów najważniejszą aplikacją wchodzącą w skład centralnego systemu teleinformatycznego jest Aplikacja obsługi wniosków o płatność stanowiąca część aplikacji głównej systemu. Umożliwia dostęp do informacji o realizowanych projektach, składanie wniosków o płatność drogą elektroniczną oraz komunikowanie się z instytucją udzielającą wsparcia.

Beneficjenci uzyskują dostęp do systemu w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

 • Profilu Zaufanego,
 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
   

Centralny system teleinformatyczny (CST) dostępny jest pod adresem: sl2014.gov.pl
Zachęcamy do zapoznania się z:
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - Instrukcja pracy w SL2014
Instrukcja Multimedialna SL2014 - wersja on-line
Instrukcja Multimedialna SL2014 - pobierz na dysk (ZIP 43,62 MB)