Rozwój edukacji zawodowej i jej dostosowanie do regionalnego rynku pracy jest jednym z priorytetów Województwa Zachodniopomorskiego.

W celu oceny jakości i efektów kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim oraz wypracowania rozwiązań, które umożliwiłyby zwiększenie poziomu dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb regionalnego rynku pracy zostało przeprowadzone dwuletnie badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 na rzecz edukacji zawodowej w powiązaniu
z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.

Badaniem objęto wszystkich aktorów systemu edukacji zawodowej: szkoły i placówki kształcenia zawodowego w tym m. in.: dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz przedsiębiorców współpracujących ze szkołami, a także przedstawicieli: Samorządu Województwa, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W badaniu zdiagnozowano stan i rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz oceniono: efekty, trafność i użyteczność wsparcia kształcenia zawodowego, a także adekwatność edukacji zawodowej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Zidentyfikowano też projekty zawierające dobre praktyki, czyli rozwiązania o charakterze innowacyjnym, stanowiące wyraz nowatorskiego podejścia do wsparcia szkolnictwa zawodowego. Z tych projektów wyodrębniono rekomendacje dla innych potencjalnych projektodawców.

Efektem badania są rekomendacje dotyczące wsparcia edukacji zawodowej w przyszłej perspektywie finansowej tj. w latach  2021-2027.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp.j. z Poznania.

Zapraszamy do zapoznania się z  raportem, broszurą i filmem.

Załączniki