Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowych: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinach:

 • Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3

 • Aktywna integracja i usługi społeczne

 • Edukacja

 

1. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW:

Warunki obligatoryjne:

1) posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów, tj.:

a) posiadanie wykształcenia wyższego i legitymowanie się dyplomem co najmniej magistra/inżyniera lub stopniem naukowym,
b) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie dziedziny do której aplikuje się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 lub posiadanie doświadczenia w ocenie wniosków w perspektywie 2007-2014 w dziedzinie objętej RPO WZ 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów,
c) posiadanie wiedzy, umiejętności lub uprawnień w dziedzinie, do której aplikuje o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020, tj.
posiadanie certyfikatu  uprawniającego do dokonywania w tym zakresie oceny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;

 • Nabór skierowany jest wyłącznie do osób, które uzyskały status eksperta PO KL na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz posiadają:

- ważny Certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Priorytetów VI i/lub I PO KL dla dziedziny Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3;
- ważny Certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Priorytetów VII i/lub I PO KL dla dziedziny Aktywna integracja i usługi społeczne;
- ważny Certyfikat uprawniający do dokonywania oceny w ramach Priorytetów IX i/lub III PO KL dla dziedziny Edukacja .

 • Pod uwagę brane będą certyfikaty z datą ważności co najmniej do dnia 31.12.2013 r. lub późniejszą. W przypadku braku możliwości przedstawienia przedmiotowego Certyfikatu należy przedłożyć (wraz z wymaganymi dokumentami) Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 w ramach właściwego Priorytetu.
 • W przypadku przedłożenia przez kandydata na eksperta dokumentu Oświadczenie kandydata na eksperta potwierdzające posiadanie Certyfikatu Platformy Ekspertów EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  2007-2013 w ramach właściwego Priorytetu  dla dziedziny, do której aplikuje Kandydat, zostanie dokonana weryfikacja informacji dotyczących posiadanych uprawnień w zakresie zdobytych certyfikatów w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).

2) posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020;

 • Spełnieniem warunku, o którym mowa powyżej jest pozytywny wynik Testu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WZ 2014-2020 przeprowadzanego wśród osób, które nadesłały zgłoszenia.
 • Test z wiedzy w ww. zakresie zostanie udostępniony kandydatom na ekspertów niezwłocznie od zamknięcia przedmiotowego naboru w ramach RPO WZ
  2014 – 2020 (link strony internetowej z przedmiotowym testem zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych). Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w teście w terminie 5 dni roboczych od dnia udostępnienia mu przedmiotowego testu. Dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy testu jednak musi ona nastąpić w terminie 5 dni od udostępnienia testu.
 • Warunkiem przejścia do kolejnego etapu weryfikacji jest zaliczenie testu na poziomie co najmniej 75 %.

3) korzystanie z pełni praw publicznych;

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

6) gotowość przystąpienia do obligatoryjnych szkoleń e-learningowych na właściwej platformie dla RPO WZ 2014-2020 oraz chęci uzyskania odpowiedniego certyfikatu w tym zakresie;

 • Kandydat na eksperta spełni powyższy warunek składając Deklarację chęci przystąpienia do szkoleń e-learningowych i uzyskania właściwego certyfikatu (Deklaracja stanowi załącznik do Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020).
 • Po upływie 30 dni od włączenia przez IK UP (Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa) szkoleń  e-learningowych udostępnionych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla danej osi priorytetowej RPO WZ 2014-2020, certyfikat uprawniający do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach PO KL nie będzie uprawniał eksperta do oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020. Wówczas ekspert  PO KL, aby spełnić warunek określony w pkt 1 ust. 1 lit. c) zobowiązany będzie przedłożyć IP właściwy certyfikat dla RPO WZ 2014-2020.

7) zgłoszenie gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach RPO WZ 2014-2020;

8) brak powiązań stosunkiem pracy z Instytucją Zarządzająca i Instytucjami Pośredniczącymi w ramach RPO WZ 2014-2020;

9) brak powiązań z firmami konsultingowo-doradczymi w ramach RPO WZ 2014-2020 zgodnie z pkt 7) i 8) oświadczenia stanowiącego część składową Kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020;

10) wyrażenie zgody na umieszczenie danych w Wykazie oraz na ich przetwarzanie.

Warunki pożądane:

11) uzyskanie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów danego programu operacyjnego w ramach perspektywy 2014-2020.

 

2. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 składa wypełniony Kwestionariusz osobowy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów.

Do Kwestionariusza dołącza się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających spełnienie:

 1. warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 2. warunków pożądanych - fakultatywnie

(wymagane kopie dokumentów zostały określone w Kwestionariuszu).

 Kandydat na eksperta może zgłosić się do kilku dziedzin na jednym kwestionariuszu osobowym (w obrębie dziedzin, dla których ogłoszony został nabór). Jednakże do każdej dziedziny należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt 1 niniejszego Ogłoszenia.

 

3. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

Od 9 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. do godz. 15.00*

*decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

 1. Kwestionariusz osobowy (określony w załączniku nr 2 do Trybu) wraz z kompletem dokumentów  w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Wydział Oceny Projektów EFS, Biuro Naboru Projektów pok. 314,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
71–383 Szczecin

z dopiskiem: Nabór kandydatów na ekspertów RPO WZ na lata 2014-2020.

 

5. WAŻNE INFORMACJE

Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez IP w terminie do 25 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokona oceny formalno – merytorycznej złożonych wniosków. Zweryfikowana zostanie kompletność wymaganych dokumentów oraz terminowość ich nadesłania do WUP w Szczecinie. Ponadto Komisja dokona weryfikacji nadesłanych dokumentów pod kątem spełniania wymagań wskazanych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.) pkt 1-5 tj. pkt 1 b), 1 c) oraz pkt 2 – 6 wskazanych w przedmiotowym ogłoszeniu. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na ekspertów odbywa się w systemie przypisania wartości logicznych „TAK” lub „NIE”, gdzie „NIE” – oznacza, że kandydat nie spełnia danego kryterium, a „TAK” - kandydat spełnia dane kryterium.

Do celu organizacji Komisji Oceny Projektów WUP w Szczecinie prowadzi Wykaz kandydatów na ekspertów obejmujący dziedziny, w których ogłosił nabór. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz pisemnie poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu ww. Wykazu.

W przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na eksperta zostanie niezwłocznie, po zakończeniu procedury tworzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, poinformowany pisemnie o jej przyczynach. Od negatywnego wyniku weryfikacji formalno–merytorycznej  nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy .

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WZ 2014 - 2020 dostępny będzie
na stronach internetowych:

Dodatkowych informacji udziela:

Wzór Kwestionariusza osobowego wraz z niezbędnymi załącznikami, Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lista dokumentów programowych z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do testu, dostępne są poniżej, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.rpo.wzp.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Kwestionariusz osobowy EFS

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 wraz z załącznikami

71.29 KB
application/pdf
Tryb dla kandydatów na ekspertów EFS

Tryb wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

1.44 MB
application/pdf
Lista dokumentów programowych, z którymi należy się zapoznać

Lista dokumentów programowych, z którymi należy się zapoznać

186.25 KB