Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w przypadku planowanego w ramach projektu zakupu nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest stosować się do zapisów w zawartych w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

  • Wartość wydatków poniesionych na zakup nieruchomości nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

 

link